Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ) bạn thân
  an old school chum
  bạn học cũ
  Động từ
  (-mm-)
  chum up [with somebody]
  rất thân thiết với ai

  * Các từ tương tự:
  chummage, chummery, chummily, chumminess, chummy, chump, chump-chop