Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abecedarian /eibi:si:'deəriən/  

 • Tính từ
  sắp xếp theo thứ tự abc
  sơ đẳng
  dốt nát
  Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  học sinh vỡ lòng