Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lính mới, tân binh
  hội viên mới, thành viên mới, người mới tuyển
  Động từ
  mộ, tuyển
  recruit new members to the club
  tuyển (lấy) thêm thành viên cho câu lạc bộ
  recruit a task force
  tuyển mộ đơn vị đặc nhiệm

  * Các từ tương tự:
  recruital, recruitment