Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (tôn giáo)
  bổ nhiệm (vào một giáo chức)
  được bổ nhiệm vào một giáo chức ở nông thôn

  * Các từ tương tự:
  inductance, inductee, inductile, induction, induction motor, induction-coil, inductive, Inductive reasoning, inductively