Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

induction-coil /in'dʌk∫nkɔil/  

  • Danh từ
    (điện học)
    cuộn cảm ứng