Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inductile /in'dʌktail/  

  • Tính từ
    không thể kéo thành sợi (kim loại)
    không dẻo, khó uốn
    khó uốn nắn, khó bảo