Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conscript /kən'skript/  

 • Động từ
  gọi đi lính, gọi nhập ngũ
  bị gọi nhập ngũ
  (nghĩa bóng) tôi bị sung vào đội bóng khi cầu thủ số một của họ bị thương
  Danh từ
  người bị gọi nhập ngũ

  * Các từ tương tự:
  conscription