Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

induction /in'dʌk∫n/  

 • Danh từ
  sự bổ nhiệm vào một giáo chức
  sự hướng dẫn vào nghề
  an induction course
  khóa huấn luyện vào nghề (cho nhân viên mới)
  sự kích thích đẻ bằng thuốc
  phương pháp quy nạp
  (điện học) sự cảm ứng
  (kỹ thuật) sự nạp (nhiên liệu vào xylanh của một động cơ đốt trong)
  hệ thống nạp nhiên liệu

  * Các từ tương tự:
  induction motor, induction-coil