Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

induction motor /in'dʌk∫n'məʊtə[r]/  

  • động cơ điện cảm ứng