Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-)(từ Mỹ, cách viết khác enroll)
  ghi tên [cho] vào, kết nạp vào
  enrol in evening classes
  ghi tên vào lớp học đêm
  chúng tôi kết nạp anh ta làm hội viên của hội

  * Các từ tương tự:
  enroll, enrollee, enrollment, enrolment