Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enrolment /in'rəʊlmənt/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ, cách viết khác enrollment)
  sự ghi tên [cho] vào, sự kết nạp
  the enrolment of five new members
  sự kết nạp năm hội viên mới
  số người ghi tên vào, số người được tuyển
  this school has an enrolment of 800 pupils
  trường này có 800 học sinh được tuyển vào học