Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

volunteer /,vɒlən'tiə[r]/  

 • Danh từ
  người tình nguyện
  công việc này chúng tôi chẳng tốn đồng nào cả, toàn là do người tình nguyện làm
  quân tình nguyện
  Động từ
  tình nguyện
  volunteer financial support
  tình nguyện ủng hộ về tài chính
  volunteer for military service (to join the army)
  tình nguyện tòng quân

  * Các từ tương tự:
  volunteering