Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  tuyển (quân...)
  kết nạp vào, ghi tên cho vào (hội...)
  (pháp lý) ghi vào (sổ sách toà án)

  * Các từ tương tự:
  enrollee, enrollment