Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inductive /in'dʌktiv/  

 • Tính từ
  quy nạp
  the inductive method
  phương pháp quy nạp
  cảm ứng
  inductive current
  dòng điện cảm ứng

  * Các từ tương tự:
  Inductive reasoning, inductively, inductiveness