Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inductee /indʌk'ti:/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người được tuyển vào quân đội