Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inaugurate /i'nɔ:gjʊreit/  

 • Động từ
  [làm lễ] tấn phong
  inaugurate a President
  làm lễ tấn phong một vị tổng thống
  khai mạc
  inaugurate an exhibition
  khai mạc một cuộc triển lãm
  mở đầu
  inaugurate an era
  mở đầu một kỷ nguyên