Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  huy động, động viên
  to mobilize the army
  động viên quân đội

  * Các từ tương tự:
  mobilize, mobilise