Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recruital /ri'kru:təl/  

  • Danh từ
    sự tuyển mộ, sự tuyển thêm, sự lấy thêm (người vào một tổ chức...)