Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người thực tập, người tập
  a trainee salesman
  người thực tập bán hàng

  * Các từ tương tự:
  traineeship