Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recruitment /ri'kru:tmənt/  

  • Danh từ
    sự tuyển, sự mộ