Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người mới vào nghề
  he's a complete novice as a reporter
  anh ta hoàn toàn là một phóng viên mới vào nghề
  a novice cook
  anh nấu bếp mới vào nghề
  (tôn giáo) người mới tu, người sơ tu (chưa phát lời nguyền cuối cùng)

  * Các từ tương tự:
  noviceship