Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neophyte /'ni:əfait/  

  • Danh từ
    tín đồ mới
    người mới vào nghề