Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ khẩu ngữ)
    lính mới (mới gia nhập một đội, một tổ chức)
    a rookie half-back
    một trung vệ lính mới