Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người non nớt khờ dại