Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều tyros) (Mỹ)
  như tiro
  xem tiro

  * Các từ tương tự:
  tyrocidine, tyrolean, tyrolian, tyrosinase, tyrosine