Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người học việc, người học nghề
  người mới học nghề, "lính mới"
  Động từ
  cho học việc, cho học nghề
  chị ta học việc ông thợ may

  * Các từ tương tự:
  apprenticeship