Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draftee /'drɑ:f'ti:/  /,dæf'ti:/

  • Danh từ
    (từ Mỹ)
    người bị gọi nhập ngũ