Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enlistee /in'lis'ti:/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) người tòng quân