Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tập hợp; sự tập trung
  a muster of troops
  sự tập trung quân
  pass master
  xem pass
  Động từ
  tập hợp, tập trung
  ông ta tập trung toàn thể quân sĩ
  muster something [up]
  tập trung, dồn
  tập trung mọi hậu thuẫn của quần chúng cho việc gì

  * Các từ tương tự:
  muster-book, muster-out, muster-roll