Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mời đến, triệu đến, gọi đến; tập hợp
  tôi bị gọi lên gặp ông chủ để giải thích hành vi của tôi
  tập hợp học sinh ở hội trường
  con nợ bị gọi đến trước [quan] tòa
  triệu tập
  summon a conference
  triệu tập một hội nghị
  cố dồn hết (sức lực…để làm việc gì)
  summon [upone's courage for the battle
  cố dồn hết can đảm mà chiến đấu
  summon something up
  gợi [nhớ] lại
  mùi hương gợi nhớ lại thời thơ ấu của tôi

  * Các từ tương tự:
  summoner, summons