Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convoke /kən'vəʊk/  

 • Động từ
  triệu tập
  convoke Parliament
  triệu tập nghị viện

  * Các từ tương tự:
  convoker