Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convoker /kən'voukeitə/  

  • Danh từ
    người triệu tập họp