Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều summonses)
  lệnh đòi hầu tòa; trát đòi hầu tòa
  lệnh đòi
  you must obey the king's summons
  anh phải tuân theo chỉ của nhà vua
  Động từ
  đòi ra hầu tòa
  ông ta bị đòi ra hầu tòa vì lái xe quá tốc độ