Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convene /kən'vi:n/  

 • Động từ
  triệu tập, họp
  convene a committee
  triệu tập ủy ban, họp ủy ban
  tòa sẽ họp vào ngày mai

  * Các từ tương tự:
  convener