Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  viện ra, dẫn ra
  chính phủ viện "lý do an ninh quốc gia" biện hộ cho việc bắt giam các đối thủ của họ
  sự cầu khấn (trời, thượng đế)
  cầu khẩn (xin giúp đỡ…)
  gọi cho hiện lên (hồn ma)

  * Các từ tương tự:
  invoker