Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aggregation /ægri'gei∫n/  

  • Danh từ
    sự tập hợp, sự thu nạp
    khối kết tập

    * Các từ tương tự:
    Aggregation problem