Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marshal /'mɑ:∫l/  

 • Danh từ
  (thường gặp trong dt ghép) nguyên soái, thống chế
  thống chế lục quân
  thống chế không quân
  phụ trách trật tự (trong các cuộc đua xe đạp trong các buổi lễ lạt)
  quận trưởng; cảnh sát trưởng; đội trưởng cứu hỏa
  Động từ
  (-ll-, Mỹ -l-)
  sắp đặt, xếp (vào hàng ngũ)
  trẻ em được xếp thành những hàng thẳng
  marshal one's thoughts
  xếp đặt ý tưởng của mình
  marshal somebody into (out of, past…) something
  dẫn ai vào (ra, ngang qua) một cách cung kính theo nghi thức

  * Các từ tương tự:
  marshalcy, Marshall - Lerner condition, Marshall Aid, Marshall plan, Marshall, Alfred, Marshallian demand curve, marshalling yard, marshalship