Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Marshall - Lerner condition   

  • (Kinh tế) Điều kiện Marshall
    Lerner
    Trong những điều kiện nhất định, việc phá gía đồng tiền có thể cải thiện được cán cân thanh toán. Điều kiên Marshall
    Lerner là một điều kiện giống như vậy