Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marshalling yard /'mɑ:∫əliηjɑ:d/  

  • Danh từ
    bãi xe lửa chở hàng