Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Viện trợ Marshall
    Là viện trợ của Mỹ và Canada cho Anh và các nước khác để trợ giúp họ phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai