Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

marshalship /'mɑ:ʃəlsi/  

  • Danh từ
    (quân sự) chức nguyên soái, chức thống chế