Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convocation /kɒnvə'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự triệu tập
    hội nghị Anh giáo; hội nghị trường đại học (ở Anh)

    * Các từ tương tự:
    convocational