Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tụ tập; cuộc họp mặt (đông người)
  a family gathering
  cuộc họp mặt gia đình
  a gathering of friends
  cuộc họp mặt bạn bè