Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều tenderfoots)
    người mới đến chưa quen công việc, "lính mới"