Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embarkment /im'bɑ:kmənt/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) embarkation