Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embarkation /,embɑ:'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự [cho] lên tàu
    the port of embarkation
    cảng lên tàu (để làm một cuộc hành trình…)