Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shipping trade /'ʃipiɳ'treid/  

  • Danh từ
    sự buôn bán bằng đường biển