Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shipping-agent /'∫i:piŋeidʒənt/  

  • Danh từ
    đại lý hãng tàu (ở cảng)