Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shipping-master /'ʃipiɳ,mɑ:stə/  

  • Danh từ
    viên chức chứng kiến việc ký hợp đồng trên tàu (giữa thuyền trưởng và thuỷ thủ)