Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xe ngựa, xe bò
  (cách viết khác handcart) xe ba gác
  put the car before the horse
  lắp cày trước trâu; làm chuyện trái khoáy
  Động từ
  chở bằng xe ngựa (xe bò)
  hay chở cỏ khô bằng xe ngựa
  (khẩu ngữ) mang, xách
  tôi đã mang mấy chiếc hòm này đi loanh qoanh cả ngày

  * Các từ tương tự:
  cart track, cart-horse, cart-load, cart-road, cart-wheel, cart-whip, cart-wright, cartable, cartage